On young Kalmyk entrepreneurship: 46.314059, 44.245583